Általános Felhasználói Feltételek

A FuturMaetri.net tehetséges és alkotni vágyó fiatalok és közönségük számára létesült, meghívásos rendszerű képzőművészeti webportál, amelyet minden tag és látogató ellenszolgáltatás nélkül használhat.

A felhasználói feltételek utolsó módosításának időpontja: 2011. július 29.

1. Jogviszony és szerződés a FuturMaestrival

A FuturMaestri weboldal szolgáltatásainak használatára a felhasználó és a FuturMaestri között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak.

A jelen dokumentum egy szerződés a felhasználó (a továbbiakban „Felhasználó,” „Tag”) és a FuturMaestri (a továbbiakban „Szolgáltató,” „FuturMaestri”) között, amelynek tartalmi elemeire a szerződésben „Feltételek”-ként utalunk. Az oldalon történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja ezen szerződés feltételeit.

A FuturMaestri időről-időre változtathat a szolgáltatások formáján és jellemzőin, amiből következően módosíthatja e szerződést. A változásokról vagy e-mailben kapnak értesítést a tagok, vagy a felhasználói fiókba való bejelentkezésükkor jelenik meg az információ (vagy mindkét helyen). Amennyiben a változások után a tag tovább használja a weboldalt, ez egyben azt jelenti, hogy e változtatásokat is elfogadta. Amennyiben nem fogadja el az alábbi feltételeket, a felhasználó nem jogosult a weboldal regisztrált tagként történő további használatára. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a változásokról e-mailben akkor is értesítést kapjon, ha a FuturMaestrinek megadott e-mail címét egyébként hírlevelek postázására nem engedélyezi.

2. Általános Felhasználói Feltételek elfogadása

A Felhasználó elfogadja Feltételeket, amennyiben a regisztráció során a „Regisztráció” gombra kattint, továbbá akkor, ha a FuturMaestri weboldal szolgáltatásait a Feltételek esetleges módosítását követően továbbra is igénybe veszi.

A Tag nem veheti igénybe a FuturMaestri szolgáltatásait, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, ha az állandó lakhelyeként szolgáló állam internethasználatra vonatkozó jogszabályai tiltják ezeket. Ezen jogszabályok megismerése a felhasználó feladata.

A Szolgáltatások igénybevétele előtt mentse el a Feltételeket biztonsági okokból.

A Felhasználó elfogadja, hogy csak az angol nyelvű Feltételek az irányadók a közte és a FuturMaestri között fennálló jogviszonyra. Amennyiben az angol nyelvű Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, az angol nyelvű változat az irányadó.

3. Gyermekek regisztrációja 13 év alatt

A 13 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag a szülő vagy gondviselő előzetes beleegyezésével, jelenlétével és személyes közreműködésével regisztrálhatnak. A regisztrációhoz történő hozzájárulás során a szülő és a gyermek együttesen fogadják el a Feltételeket. A FuturMaestri fenntartja magának a jogot, hogy 13 év alatti gyermekek esetében csak akkor aktivizálja a Tag felhasználói fiókját, ha a szülő vagy gondviselő a beleegyező nyilatkozatát már e-mailben, vagy más, a FuturMaestri által elfogadott formában megküldte.

4. Adatok valódisága

A Tag kijelenti, hogy minden, a regisztrációhoz kötelezően szükséges információ, amelyet a FuturMaestrinak ad, pontos, valódi és időszerű. Továbbá vállalja, hogy amennyiben a regisztrációt követően ezen adataiban változás állna be, úgy azokat a felhasználói fiókjának erre szolgáló felületén módosítja.

A Feltételekben foglalt kötelezettségei megszegéséért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik és vállalja a megszegéséből eredő esetleges következményeket, különös tekintettel a FuturMaestrit érő károkra és veszteségekre. A FuturMaestri a Tag esetleges kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel sem a Tagnak, sem más személynek.

5. Adatkezelés

A FuturMaestri tiszteletben tartja valamennyi tagja személyiségi jogait. Személyes adataikat semmilyen esetben nem adja ki sem kereskedelmi, sem más célra, kivéve, ha ezt a Felhasználó írásos formában kifejezetten kéri.

A Tag elfogadja, hogy a felhasználói neve, születési éve és nemzetisége megjelenik az oldalon. Ezeken kívül a személyi adataiból csak annyi jelenhet meg itt, amennyit a Felhasználó a személyes adatlapján engedélyez.

6. Tagság

A Felhasználó regisztrált taggá válik, amikor egy felhasználónévvel és jelszóval védett fiókot hoz létre a weboldalon; vagy a FuturMaestri hoz létre számára egyet, amelyet a Felhasználó igénybe is vesz. A FuturMaestri fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadjon el bizonyos felhasználói neveket. Amennyiben a Tag nem fogadja el a FuturMaestri Feltételeit, a FuturMaestri felfüggesztheti vagy megszüntetheti a tagságát.

7. Jelszavak és a hozzáférés biztonsága

A FuturMaestri nem ismeri a Tagok által létrehozott belépési jelszavakat. Azokban az esetekben, amikor a Tag fiókját közvetlenül a FuturMaestri hozza létre, a Tag vállalja, hogy a küldött belépési jelszót az első bejelentkezéskor - saját fiókja biztonsága érdekében - megváltoztatja. Jelszava titokban tartásáért, és ebből következően mindazokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek, egyedül a Tag tartozik felelősséggel. A meg nem változtatott belépési jelszó nyilvánosságra kerüléséből vagy a jelszó elvesztéséből fakadó esetleges következményekért, visszaélésekért, károkért a Tag vállalja a felelősséget. Amennyiben a Felhasználónak tudomására jut, hogy a jelszavát illetéktelenek használják, köteles azonnal értesíteni a FuturMaestrit.

8. Felhasználói fiókok megszüntetése

A Szolgáltatások igénybevételével a Tag bármikor felhagyhat, illetve felhasználói fiókját is bármikor megszüntetheti, és ezekről nem köteles értesíteni a FuturMaestrit.

A FuturMaestri fenntartja a jogot arra, hogy különösen indokolt esetben megszüntesse, vagy blokkolja egyes felhasználók fiókjait. Erre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Tag a FuturMaestri weboldalán folytatólagosan, és felszólítás ellenére is olyan viselkedést tanúsít, amellyel akár a FuturMaestri szolgáltatói, akár a többi tag felhasználói érdekeit különösen erősen sérti.

9. A felhasználók által létrehozott tartalom – Eredetiség

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak a saját alkotásait töltheti fel a fiókjába. Amennyiben valamely alkotásról bizonyítást érdemlően kiderül, hogy nem az alkotóként megjelölt személy a készítője, a FuturMaestri azonnal törli a feltöltött képet és felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a plagizáló felhasználó fiókját. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy csak olyan tartalmat tölt fel, amellyel mások szerzői, tulajdonosi, közlési jogait nem sérti (pl. a már eladott alkotásai közzététele).

Ugyanaz az alkotás nem tölthető fel még egyszer, kivéve, ha azon az alkotó módosítást végzett.

A tagok, ha kívánják, bármilyen grafikai programmal létrehozott vízjellel is elláthatják a FuturMaestrira feltöltött képeiket.

Az oldalon található adatok semmilyen formában nem használhatók fel kereskedelmi célokra.

A FuturMaestri.net elismeri, hogy nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Felhasználótól azokra a tartalmakra, amelyeket az oldalon keresztül jelenít meg, beleértve ebbe az adott tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is.

Felhasználó fenntartja a jogot, hogy az alkotások egyes kategória besorolásait saját mérlegelése alapján módosítsa. A Felhasználó elfogadja, hogy az oldalon közölt alkotásai vagy azok részletei a FuturMaestri saját oldalán a tartalmi ajánlókban szerepelhetnek, valamint azt is, hogy az általa a FuturMaestri weboldalára feltöltött alkotásai más weboldalakon hivatkozásként, beágyazott formában megjeleníthetők.

10. Korlátozások

A Felhasználó elfogadja, hogy minden, a FuturMaestri weboldalán általa létrehozott tartalomért, illetve az ebből eredő esetleges káros következményekért egyedül ő vállalja a felelősséget, beleértve a FuturMaestrit érő károkat is.

A FuturMaestri fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben egyes, a felhasználók által feltöltött képeket, illetve a felhasználók által létrehozott bejegyzéseket külön figyelmeztetés nélkül is töröljön, amennyiben azok erősen sértik a weboldal vagy más felhasználók méltányolható jogait. Ilyen lehet, ha az alkotás vagy a bejegyzés erősen és szélsőségesen gyalázkodó, zaklató, gyűlölet- vagy félelemkeltő, tiltott pornográf tartalmú, rasszista beállítottságú vagy vallási meggyőződést sértő, másokat lejárató tartalmú; illetve ha az jelentősen eltér az oldal tartalmi (képzőművészetekkel kapcsolatos) jellegétől, így pl. politikai, gazdasági, warez témák esetében.

11. Linkek

Az oldalon a felhasználók által bejegyzésként elhelyezhetőek külső tartalmakra mutató linkek, amelyekért a teljes és kizárólagos felelősség a link közzétevőjét terheli. A FuturMaestri a kifelé mutató linkeket törölheti, amennyiben tudomására kerül, hogy azok olyan weboldalra mutatnak, amelyeknek tartalma gyalázkodó, gyűlölet- vagy félelemkeltő, pornográf tartalmú, rasszista beállítottságú vagy vallási meggyőződést sértő, másokat lejárató, illetve jogvédett tartalmat terjesztő.

12. Esetleges pszichés hatások

A FuturMaestrit a Felhasználó minden tekintetben saját felelősségére használja. Amennyiben bármiféle lelki megrázkódtatás vagy trauma érné az oldal tartalmával, működésével összefüggésben, úgy ezért a FuturMaestri nem vállal semmiféle felelősséget. A Tag elfogadja, hogy mindezekért a FuturMaestrival szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.

13. Rendelkezésre állás, elérhetőség

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a FuturMaestri saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül is megszüntetheti vagy felfüggesztheti a szolgáltatást, illetve annak valamely részét.

A FuturMaestri arra törekszik, hogy működése zavartalan legyen. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy egyes időszakokban elérhetősége lelassul vagy megszakad, pl. átmeneti szerverhiba vagy az internetszolgáltatásban bekövetkező különféle fennakadások miatt. A Tag elfogadja, hogy amennyiben a FuturMaestri bármilyen okból nem teszi lehetővé a weboldalhoz való hozzáférést, úgy a Tag sem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, illetve a FuturMaestri szerverén tárolt adataihoz. Mindezen esetekért a FuturMaestri nem vállal semmilyen felelősséget. Erősen ajánlott, hogy a weboldalon tárolt adatairól a Felhasználó biztonsági másolatot készítsen.

A weboldal megjelenése a felhasználók hardver- és szoftver-eszközeinek függvényében (pl. különböző videokártyák; internetes böngészők különféle változatai, esetleg egyes szoftverek hiánya miatt) eltérő lehet, így pl. egyes tartalmak nem vagy csak részlegesen, illetve különböző módokon jelenhetnek meg. Az ezekből adódó esetleges kellemetlenségekre, következményekre nem terjed ki a FuturMaestri felelőssége.

A Felhasználó elfogadja, hogy az oldal folyamatos fejlesztéséből következően, egyes funkciók hozzáadása vagy eltávolítása miatt az általa feltöltött adatok tartalmi és formai megjelenítése is változhat.

14. A felhasználókkal történő kommunikáció

A FuturMaestri üzemeltetői igyekeznek minden hozzájuk érkező megkeresésre és kérdésre válaszolni, azonban előfordulhat, hogy egyes levelek válasz nélkül maradnak, az ilyen esetekből eredő esetleges károkért a FuturMaestri nem vállal felelősséget. A FuturMaestri a regisztrációkor megadott e-mail-címen keresztül tud kapcsolatot tartani a tagokkal. A FuturMaestri nem tehető felelőssé a Tag felé történő kommunikáció elmaradásáért abban az esetben, ha a Tag az általa megadott címen mégsem érhető el.

15. Egyéb

A FuturMaestri a szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére és nem vállal rá szavatosságot. FuturMaestri.net nem szavatolja a Felhasználó számára, hogy a Felhasználó által igénybevett szolgáltatások megfelelnek az általa állított követelményeknek. Felhasználó elfogadja, hogy a FuturMaestri nem felelős semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Felhasználót érheti adatvesztés, adat megrongálódás, szolgáltatás elmaradása, vagy korlátozása esetén.

A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó kijelenti, hogy a Feltételeket megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint hozzájárul adatainak az adatbázisban történő tárolásához t, felhasználói státusza meglétéig.